חוזר להורים למבחן מחוננים- מעודכן

כתוב את הכותרת כאן

הודעה להורים בדבר עריכת מבחני קבלה לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

 

הורים יקרים,

האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך מפעיל תכניות מיוחדות לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי דעת שונים.

בקרוב יחלו מבחני הקבלה לשנת הלימודים תשפ"ב.

משרד החינוך נערך לביצוע מבחני האיתור למחוננים ולמצטיינים במתווה חדש, התואם את שנת הלימודים הנוכחית (תשפ"א) המתקיימת במציאות המשתנה של הקורונה. כחלק ממתווה זה, מבחן שלב א' שהיה אמור להתקיים בבתי הספר היסודיים בתאריך 4.11.2020  נדחה לתאריך 21.12.2020. המבחן יתבצע בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. המבחן יעבור התאמה לרמת התלמידים ולמיומנויות שרכשו עד כה ותוצאותיו ישקפו את הישגי הכיתה בצורה יחסית                                                                                                            שימו לב כי תלמידים שאינם בשלים השנה לביצוע המבחן יוכלו להבחן גם בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ב) באמצעות הגשת בקשה מקוונת למבחן בפורטל הורים החל מחודש אוטובר 2021. במקרים שבהם בתי ספר או תלמידים לא יוכלו לקחת חלק במבחן שלב א' בשל הנחיות של אזורים מוגבלים המשרד יפרסם בעניינם הנחיות מתאימות  בסמוך למועד הבחינה.

 

הנכם מתבקשים לקרוא את המידע בעיון ולציין בפניכם את המועדים שלהלן.

המבחנים יתנהלו בשני שלבים:

מבחן שלב א' (מבחן סינון): בשלב ראשון כל תלמידי השכבה יעברו מבחן סינון ראשוני אשר יתקיים בבית הספר ביום ב', ו' בטבת התשפ"א , 21.12.2020 בשיעור הרביעי בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. המבחן נועד לסייע לצוות בית הספר לבחור את התלמידים בעלי היכולת הגבוהה ביותר בכיתה (כ-20% מהתלמידים בכיתה ובשכבה), והוא בודק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם המתמטית. בתום בדיקת המבחנים נודיע לכל הורה אם ילדו נכלל או לא נכלל ברשימת התלמידים המופנים למבחן שלב ב'.                                                                                                                                              הורים שיבקשו לערער על החלטת בית הספר יוכלו לפנות בבקשת ערעור על תוצאות מבחן שלב א' ובקשה למבחן שלב ב' באמצעות פנייה  בפורטל הורים באתר משרד החינוך החל  מיום  מיום, ב', כ' בטבת התשפ"א 4.1.2021  ועד יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 31.1.2021 בלבד (המועד האחרון להגשת פניות הוארך בחודש ימים). פניות לאחר מועד זה לא תטופלנה במועד מבחנים חורף 2021. ניתן יהיה להגיש בקשה למבחן בפורטל הורים באתר משרד החינוך בשנת הלימודים שאחרי, החל מחודש אוקטובר ועד 31 בדצמבר.

מבחן שלב ב' (מבחן איתור): מבחן שלב ב' יתקיים בחודשים פברואר- אפריל 2021 בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. במידה ויחול שינוי במועדים עקב הגבלות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות תינתן על כך הודעה בפורטל הורים. המבחן יערך באמצעות מכון קרני במרכזי בחינה אזוריים מחוץ לבית הספר, בשעות אחר הצהרים במתכונת של מבחן פסיכומטרי אישי המתקיים בקבוצה. מבחן זה בודק את היכולת הקוגניטיבית הכללית של הילדים. הוא שונה מהמבחן הראשון, קשה יותר, ודורש התמודדות אינטלקטואלית בלחץ זמן.

ההזמנות למבחני שלב ב' ישלחו לבית הספר ממכון קרני בחודשים ינואר עד מרץ 2021. ההזמנות ישלחו אליכם על ידי בית הספר וכן על ידי מכון קרני, לפי פרטי ההתקשרות שדווחו על ידי בית הספר.

על סמך מבחני שלב ב' ייבחרו לתכניות למחוננים הנבחנים שהישגיהם באחוזון ארצי של כ-97, ולתכניות למצטיינים נבחנים שהישגיהם באחוזון ארצי של כ-92.

אם יחול שינוי בנהלים וההנחיות לגבי אופן ביצוע הבחינות ו/או בקיום התהליך לאור מגיפת הקורונה, יפורסם מידע מעודכן. נכון לעת הזו, התשובות לכלל התלמידים שיבחנו בשלב ב' (שלב האיתור) צפויות להישלח במרוכז בסוף חודש יולי עד תחילת אוגוסט. הוריהם של כל הנבחנים בשלב ב' יקבלו מכתב תשובה לגבי התאמה או אי-התאמה לתכנית.  בכל מקרה לא יימסרו להורים או לשום גורם אחר תוצאות או כל מידע נוסף על זה שנמסר במכתבים. המבחנים לא נבנו כדי לאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא כדי לבחור את התלמידים בעלי הכושר הכללי הגבוה ביותר לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. לפיכך המידע הלגיטימי היחיד שניתן להפיק מן המבחנים הוא אם ניתן לקבל את הנבחן לתכנית מסוימת על פי סף הקבלה שנקבע.

מידע והנחיות כלליות:

אישור השתתפות במבחנים: ההשתתפות במבחנים (שלב א' ושלב ב') היא זכות ולא חובה. הורה שאינו מעוניין שילדו ייבחן, או אינו מסכים להעברת מידע בין גופים על ילדו ובכלל זה העברת מידע מביה"ס לספק חיצוני שנבחר במכרז על ידי משרד החינוך (הגוף הבוחן מכון קרני) לצורך המשך תהליך האיתור וכן העברת תוצאות מבחן שלב ב' מהספק החיצוני (מכון קרני) לאגף למחוננים ולמצטיינים, יודיע על כך במפורש בכתב בספח המצורף בזאת.

שימו לב ! אין לשלוח לבחינה ילד/ה חולה או ילד שהונחה להישאר בבידוד. במקרים אלו במבחן שלב א' יש להודיע על כך לצוות בית הספר. במקרים אלו במבחן שלב ב' יש לעדכן במייל את מכון קרני תוך שבוע בלבד לאחר מועד הבחינה שנקבע לילדכם לצורך תיאום מועד בחינה חדש. פרטי התקשרות עם מכון קרני שיתפרסמו  

בפורטל הורים באתר משה"ח החל מחודש ינואר 2021

 

ילד הודלג כיתה: אם ילדכם "הודלג כיתה" בסמוך למועד הבחינה, ההמלצה היא לבחון אותו במועד שיתקיים בשנה"ל הבאה. במשך שנה זו ילדכם יוכל לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה אליה הודלג. בשנה הבאה הוא ייבחן במבחני שלב ב' המתאימים לדרגת הכיתה אליה הוא הודלג והישגיו יושוו לנבחנים בדרגת כיתה זו ולא לגילו הכרונולוגי. לתשומת לבכם, בשנה הבאה יהיה עליכם להגיש על כך פנייה מקוונת בבקשה למבחן שלב ב' בפורטל הורים באתר משה"ח. המועד אחרון לפנייה לרפרנט המחוזי השנה הוא  עד יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 31.1.2021. יש להתעדכן בפורטל הורים במועד האחרון להגשת פנייה מקוונת למבחן בשנה הבאה.

 

אוכלוסיות מיוחדות: אם ילדכם נמנה על אחת הקבוצות הבאות: תלמיד עם צרכים מיוחדים (ובכלל זה תלמידים עם לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי מיוחד). בית הספר הונחה לנקוט בבחינת שלב א' על פי הנהוג בבית הספר בשיתוף וידוע ההורים. תלמידים עם צרכים מיוחדים ייבחנו במבחן שלב א' באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים עבורם בבית הספר. תלמידים עולים חדשים, תלמידים תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים הקודמות למועד המבחן במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית, יבחרו האם לקחת חלק בבחינת שלב א', לאחר התייעצות עם הצוות החינוכי. ההחלטה על הפנייתם לשלב ב' תתקבל על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי.

 

נא תשומת לבכם: אם ילדכם עונה על אחת ההגדרות הללו ובית הספר יחליט להפנותו למבחן שלב ב', יהיה עליכם להגיש בקשה למבחן המותאם לצרכיו בצירוף המסמכים הדרושים באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים באתר משרד החינוך עד יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 31.1.2021 כדי לקבל זימון לבחינת שלב ב' בתנאים הדרושים לילדכם. ההנחיות מצויות בפורטל הורים באתר משרד החינוך. נא עקבו אחר קבלת הזימון המתאים. במקרה שלא תוגש בקשה מתאימה ילדכם יוזמן לבחינה בתנאים רגילים. ההגדרות הנוגעות לאוכלוסייה זאת, מידע על התכניות, והנחיות על אופן הגשת הבקשה ניתן למצוא בפורטל הורים באתר משרד החינוך. אם אין לכם גישה לאינטרנט, תוכלו להיעזר בבית הספר. 

 

מעקב הורים אחר קליטת דיווח בית הספר או פנייה שהוגשה בפורטל הורים ואושרה על ידי האגף

כאשר ילדכם מופנה לשלב ב' (מבחן איתור) על ידי בית הספר, באחריותכם לבדוק את קליטת דיווח ילדכם על ידי בית הספר במערכת של מכון  קרני עד 31.1.2021. קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם בפורטל הורים באתר משרד החינוך במהלך חודש ינואר 2021.

כאשר ילדכם מופנה למבחן שלב ב' בעקבות בקשה למבחן (מכל סוג) באמצעות פנייה בפורטל הורים באתר משרד החינוך ואשור האגף, באחריותכם לבדוק את קליטת דיווח ילדכם במערכת של מכון  קרני עד 1.3.2021. קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם בפורטל הורים במהלך חודש ינואר 2021.

 

 

 

מעקב הורים אחר קבלת זימון לבחינה:

באחריות ההורים לעקוב אחר קבלת זימון לבחינה המתאים לילדם עד 1.3.2021.

כאשר פרטי התלמיד מופיעים במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימון לבחינה עד 1.3.2021 (או עד המועד האחרון המופיע בפורטל הורים), יש להודיע בכתב למכון קרני.                                                                                                 כאשר פרטי התלמיד לא מופיעים במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימון לבחינה עד1.3.2021     או עד המועד האחרון המופיע בפורטל הורים), יש להודיע  באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים בלבד.  פרטי התקשרות עם מכון קרני למגזר דוברי עברית ולמגזר דוברי ערבית יתפרסמו בפורטל הורים במהלך חודש ינואר 2021.

 

השתתפות במבחן שלב ב' מכל סוג (ערעור על תוצאות מבחן שלב א', מבחן רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה) בשלב החינוך היסודי אינה כרוכה בתשלום.

ניתן לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה  באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים                                  בטלפון 073-3983960 או  6552* או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך. המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא יום א', י"ח בשבט התשפ"א , 31.1.2021.

 

 

 

בברכה,

גלית אסא

מנהלת בית הספר

 

                                        

 

 

——— ספח אישור קבלת המכתב ————

 

 

למחנכ/ת שלום רב,

1. אני מאשר/ת שקיבלתי את ההודעה בדבר החלטות בית הספר לקראת מבחני שלב א'.

2. אני מאשר/ת שבני/ביתי תבחן במבחן סינון (שלב א')

3. אנחנו נותנים הסכמתנו להעברת המידע הבא:

העברת פרטים אישיים (שם+ משפחה), תעודת זהות, כיתה, מוסד החינוך) על  בני/ביתי וכן פרטי התקשרות שלנו (דוא"ל ונייד) מביה"ס לספק חיצוני (הגוף הבוחן, מכון קרני) אשר זכה במכרז מטעם משרד החינוך לצורך ביצוע הליך האיתור וזאת לצורך המשך תהליך האיתור.

שליחת פרטים אישיים (שם+ משפחה,) תעודת זהות, כיתה, מוסד החינוך, תוצאות מבחן שלב ב' והמלצות לתכניות מחוננים או מצטיינים ) של בני/ביתי ופרטי התקשרות שלנו (דוא"ל ונייד) ממכון קרני לאגף למחוננים ולמצטיינים וזאת לצורך השלמת הליך האיתור, בקרה ופיקוח.

 

=========================================

שם התלמיד/ה_____________________שם משפחה:______________________

כיתה : ____________________

על החתום: (שם ההורה וחתימה

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות